Register

Register stredoeurópskych šľachtických a rytierskych rodov je databázou v ňom vnesených žijúcich potomkov šľachtických a rytierskych rodov, ktorým sa o tejto skutočnosti vydáva potvrdenie. O vnesenie rodu a jeho žijúceho potomka do šľachtickej matriky v rámci Registra stredoeurópskych šľachtických a rytierskych rodov môže požiadať každý potomok šľachtického rodu, ktorý túto skutočnosť náležite preukáže. O vnesenie do matriky rytierskych rodov, ako ďalšej integrálnej súčasti Registra stredoeurópskych šľachtických a rytierskych rodov môže požiadať každý člen medzinárodne uznávaného rytierskeho rádu v hodnosti rytiera/dámy Rádu a vyššej. V rámci vedenia Registra rodov spolupracujeme s medzinárodnými európskymi šľachtickými organizáciami a odbornými genealogicko-heraldickými organizáciami, a taktiež prostredníctvom našej Genealogicko-heraldickej komisie zabezpečujeme komplexný odborný rodopisecký výskum. Zároveň pre tieto osoby organizujeme stretnutia, na ktorých sa zúčastňujú tu zapísaní potomkovia európskych šľachtických rodov a rytierskych rodov medzinárodne uznávaných rádov. Tieto vzájomné stretnutia vytvárajú most zblíženia a vzájomnej spolupráce šľachty žijúcej v západnej Európe s potomkami tohto stavu žijúcimi v západnej, strednej, stredovýchodnej a juhovýchodnej Európe. Napĺňaním tohto cieľa odstraňujeme bariéry, ktoré vznikli v dôsledku historických udalosti minulého storočia a docieľujeme tým prinavrátenie vzájomnej akceptácie a obnovenie prerušených vzťahov medzi potomkami šľachtických a rytierskych rodov žijúcich v Európe.  

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na adrese: office.skcz@meam.li

Partneri